Psaltire [c. 1589]

Colaționare: Gheorghe Chivu

Prezentare text: Bogdan Țâra

Traducere prezentare: Adina Chirilă

 

 

Text biblic, utilizat la oficierea serviciului divin și, în epoca veche, pentru lectură sau ca manual didactic.
Un exemplar din a doua Psaltire tipăriră în limba română se păstrează la Biblioteca Academiei Române, sub cota CRV 19 A.
Această Psaltire bilingvă reprezintă o reeditare, cu unele modificări, a Psaltirii slavo-române tipărite de diaconul Coresi în 1577 (v. Candrea, I.-A 1916: LXVIII; Gheție, Ion 1978: 55-57; Mareș, Al. 1982 b: 255-258).
„Exemplarul cel mai bine conservat este incomplet, numărînd 323 file. Este un volum in-4˚, tipărit pe hîrtie sibiană și brașoveană (filigrane: două săbii încrucișate și, respectiv, coroana pe scut ascuțit), cu caractere aparținînd tipului I de litere în clasificarea lui F. Hervay” (Gheție, Ion / Mareș, Al. 1985: 305).
Cartea în discuție nu conține informații privitoare la cel care a imprimat-o, la data și la locul unde a fost tipărită. Pînă acum s-au exprimat mai multe opinii în această privință, dar cele mai recente cercetări conduc la concluzia că textul a fost tipărit, cel mai probabil, prin 1589, la Brașov, de Șerban, fiul diaconului Coresi (v. Gheție, Ion / Mareș, Al. : 305-310; CLRV I 1994: 126).
Nu s-a elaborat o ediție propriu-zisă a acestei scrieri. Textul a fost reprodus, însă, de Stela Toma în ediția critică a Psaltirii slavo-române (1577) (v. Toma, Stela 1976).
Pentru Corpusul electronic am utilizat varianta transcrisă de Stela Toma, care a fost colaționată cu textul original.

BIBLIOGRAFIE

Blücher, Gebhard 1967: Filigranele brașovene și tipăriturile chirilice din secolul al XVI-lea, în „Revista bibliotecilor”, XX, nr. 7, p. 421-426.
Blücher, Gebhard 1969: Contribuții la istoria hîrtiei și a tiparului chirilic din a doua jumătete a secolului al XVI-lea de la Brașov, în Studia bibliologica, III, partea II, București, p. 444.
Candrea, I.-A. 1916: Psaltirea Scheiană, comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI și XVII traduse din slavonește, vol. I, București, p. LX-LXIII.
Chivu, Gheorghe / Costinescu, Mariana 1974: Bibliografia filologică românească. Secolul al XVI-lea, București.
CLRV I 1994: Crestomația limbii române vechi. Volumul I (1521-1639), alcătuit de Emanuela Buză, Magdalena Georgescu, Alexandru Mareș și Florentina Zgraon. Coordonator Alexandru Mareș, [București], Editura Academiei Române, p. 126-129.
Drăganu, N. 1938: Histoire de la littérature roumaine de Transylvanie des origines à la fin du XVIIIe siècle, Bucarest, p. 39-40.
Gheție, Ion 1977: Considerații filologice și lingvistice asupra Psaltirii slavo-române atribuite lui Șerban Coresi, în LR, XXVI, nr. 3, p. 275-281.
Gheție, Ion 1978: Psaltirea Hurmuzachi și filiația psaltirilor românești din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, în LR, XXVII, nr. 1, p. 51-57.
Gheție, Ion 1982: Contribuții la localizarea psaltirilor românești din secolul al XVI-lea, în Cele mai vechi texte românești. Contribuții filologice și lingvistice, București, p. 147-181.
Gheție, Ion / Mareș, Al. 1985: Originile scrisului în limba română, București, Editura Științifică și Enciclopedică, p. 304-320.
Gheție, Ion / Mareș, Al. 1994: Diaconul Coresi și izbânda scrisului în limba română, București, Editura Minerva.
Iorga, Nicolae 1925: Istoria literaturii românești, I, ed. a II-a, București:
Ivănescu, G. 1980: Istoria limbii române, Iași, Editura Junimea.
Ivănescu, G. 1989: Studii de istoria limbii române literare, Ediție îngrijită și Postfață de Al. Andriescu, Iași, Editura Junimea, p. 15-52.
Mareș, Al. 1966: O psaltire slavo-română necunoscută din secolul al XVI-lea, în LR, XVI, nr. 4, p. 371-378.
Mareș, Al. 1982 a: Originalele primelor traduceri românești ale Tetraevanghelului și Psaltirii, în Cele mai vechi texte românești. Contribuții filologice și lingvistice, București, p. 183-205.
Mareș, Al. 1982 b: Filiația psaltirilor românești din secolul al XVI-lea, în Cele mai vechi texte românești. Contribuții filologice și lingvistice, București, p. 207-261.  
Rosetti, Al. 1986: Istoria limbii române, I. De la origini până la începutul secolului al XVI-lea. Ediție definitivă, București, p. 665-681.
Smrčkova, J. 1966: À propos des rapports réciproques entre les plus anciennes traductions roumaines, manuscrites et imprimées, des textes bibliques, în Acta Univesitatis Carolinae, Philologica, Romanistica Pragensia, IV, nr. 4, p. 81-97.
Toma, Stela 1976: Coresi, Psaltirea slavo-română (1577), în comparație cu psaltirile coresiene din 1570 și din 1589, Text stabilit, Introducere și Indice de Stela Toma, [București], Editura Academiei.
Toma, Stela 1978: Un original slav și două traduceri coresiene, în CL, XXIII, nr. 1, p. 87-89.