Coresi, Psaltire românească (1570)

Transcriere: Gheorghe Chivu

Prezentare text: Bogdan Țâra

Traducere prezentare: Adina Chirilă

 

Carte religioasă de cult și de lectură. Un exemplar, donat de V. Mangra în 1891, se păstrează la Biblioteca Academiei Române, nr. inv. 67, cota I 63085. 
Textul imprimat de Coresi la Brașov în 1570, din inițiativa episcopului calvin Pavel Tordași, „s-a întemeiat pe o prelucrare sud-est-ardelenească a unei versiuni moldovenești rotacizante, care descindea din vechea traducere a Psaltirii, realizată în Banat – Hunedoara” (CLRV, I 1994 : 95 ; cf. și Mareș, Al. 1982 a : 242-243, Gheție, Ion / Mareș, Al. 1985 : 306-309). 
Exemplarul de la BAR este un volum de format in 4˚ (20 x 14 cm), tipărit cu cerneală neagră și roșie pe hîrtie brașoveană cu filigran. Textul conține o versiune românească integrală a psalmilor și cîntările scriptuare.
Pînă în prezent, nu s-a publicat o ediție critică a acestei tipărituri coresiene. 
Pentu Corpusul electronic s-a transcris textul din volumul păstrat la Biblioteca Academiei Române.

BIBLIOGRAFIE

Chivu, Gheorghe / Costinescu, Mariana 1974: Bibliografia filologică românească. Secolul al XVI-lea, București.
Candrea, I.-A. 1916: Psaltirea Scheiană, comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI și XVII traduse din slavonește, vol. I, București.
Ciobanu, Ștefan 1947: Istoria literaturii române vechi, vol. I, București.
CLRV, I 1994: Crestomația limbii române vechi. Volumul I (1521 -1639), alcătuit de Emanuela Buză, Magdalena Georgescu, Alexandru Mareș și Florentina Zgraon. Coordonator Alexandru Mareș, [București], Editura Academiei Române, p. 95-98.
Gheție, Ion 1967: Coresi și Reforma în lumina unor interpretări noi, în SCL, XVIII, nr. 2, p. 233-234.
Gheție, Ion 1978: Psaltirea Hurmuzaki și filiația psaltirilor românești din secolul al XVI-lea și al XVII-lea, în LR, XXVII, nr.1, p. 51-57.
Gheție, Ion 1982: Contribuții la localizarea psaltirilor românești din secolul al XVI-lea, în VTR, p.147-182.
Gheție, Ion / Mareș, Al. 1985: Originile scrisului în limba română, București, Editura Științifică și Enciclopedică
Gheție, Ion / Mareș, Al. 1994: Diaconul Coresi și izbânda scrisului în limba română, București, Editura Minerva.
Ivănescu, G. 1980: Istoria limbii române, Iași, Editura Junimea.
Ivănescu, G. 1989: Studii de istoria limbii române literare, Ediție îngrijită și Postfață de Al. Andriescu, Iași, Editura Junimea, p.15-52.
Mangra, V. 1890: Psaltirea românească a diaconului Coresi, publicată la 1570 în Brașov, în „Tribuna”, Sibiu, VII, nr. 268, p.1071-1073.
Mangra, V. 1896: Cercetări literare-istorice. Psaltirea diaconului Coresi tipărită la 1570 în Brașov. II. Rolul diacilor din Moldova în cultura poporului român din Transilvania în secolul al XVII-lea, București, p. 4-10.
Mareș, Al. 1982 a: Originalele primelor traduceri românești ale Tetraevanghelului și Psaltirii, în VTR, p.183-205.
Mareș, Al. 1982 b: Filiația psaltirilor românești din secolul al XVI-lea, în VTR, p.207-261.
Rosetti, Al. 1986: Istoria limbii române, I. De la origini până la începutul secolului al XVI-lea. Ediție definitivă, București, p. 665-681.